Lựa chọn trường học

Danh sách các trường học đào tạo Quản lý khách sạn

Học viện SDH

51 Anson Rd, # 13-51 Anson Centre, Singapore 079904

Dimensions International College

+ 58 Lowland Road, Singapore 547453 (Campus chính).
0868 929 928